Top
  >  Posts tagged "ลงทะเบียนรับวัคซีน"

รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด Moderna โมเดอร์นา เช็คขั้นตอน-เงื่อนไข พร้อมเอกสารประกอบที่ใช้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่รับ walk in เริ่มแล้ววันนี้

จากประกาศของทางเทศบาลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หรอยจัง พังงาขออนุญาติช่วยประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์สำหรับการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19